www.inovacije.ba

Klijent:

CPDC

Naziv projekta:

inovacije.ba

Vrsta usluge:

Izrada web stranica

Godina realizacije:

2020

Problem

U okviru projekta Trezor bh. inovacija (eng. Treasury of BiH Innovations), Centar za promociju civilnog društva (CPCD) je prepoznao potrebu za izradom web stranice koja bi služila kao alat za: inovatore/ice koji žele da patentiraju svoju inovaciju, promociju inovatorstva, širenja informacija i podizanja svijesti o značaju inovacija. Drugi segment koji bi web stranica trebala obuhvatiti je podrška mladim inovatorima/cama kroz motivacione radionice, treninge i dodjelu grantova za patentiranje i kreiranje prototipa, a sve sa dugoročnim ciljem komercijalizacije patentiranih inovacija. Treći segment bi bio jačanje kapaciteta Asocijacije inovatora Bosne i Hercegovine koja u fokusu svog djelovanja ima promociju i afirmaciju razvoja inovatorstva i tehničke kulture u Bosni i Hercegovini.

Rješenje

Polazni element prilikom dizajniranja web stranice je bio prethodno definisan logotip koji smo iskoristili kako bi razvili kompletan izgled web stranice koji je vidljiv posjetiocima. Jako bitan segment web stranice je sistem upravljanja sadržajem koji smo putem programiranja prilagođenih modula koncipirali na način koji omogućava administratorima web stranice da jednostavno upravljaju sadržajem. Posebni moduli koje smo razvili su: Inovatori, Biblioteka, Mentori, Multimedija i Događaji. Centar za promociju civilnog društva (CPCD) je definisao proces patentiranja u Bosni i Hercegovini a poseban izazov koji je proistekao iz te aktivnosti je grafički prikaz tog procesa koji smo uspješno savladali. Također, bitno je napomenuti da svaki od Inovatora ima svoj profil koji putem linka jednostavno može podijeliti svim zainteresovanim stranama.