vizuelni algoritmi

Klijent:

CPRC

Naziv projekta:

Oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelom

Vrsta usluge:

Grafički dizajn

Godina realizacije:

2017

Problem

Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom je usvojen 2014. godine a njegova zvanična primjena je počela 11.03.2015. U okviru projekta ”Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom” pojavila se potreba za vizualizacijom primjene zakona u vidu algoritama za postupanje svake institucije koja učestvuje u njegovoj primjeni.

Rješenje

U saradnji sa ekspertima iz Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu definisani su procesi koji se odvijaju prilikom primjene Zakona a u okviru svake od institucija koje ga primjenjuju. Nakon toga se pristupilo grafičkoj obradi tih procesa i njihovoj krajnjoj vizualizaciji. Krajnji rezultat je izrada 18 vizuelnih algoritama koji se mogu koristiti u praksi, kao svojevrstan vodič, od strane institucija koje primjenjuju Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom.